വീഡിയോ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗ ഡിവിഡിംഗ് മെഷീൻ - 1 പി

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോവ് ഡിവിഡിംഗ് മെഷീൻ - 2 പി

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോവ് ഡിവിഡിംഗ് മെഷീൻ - 3 പി

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോവ് ഡിവിഡിംഗ് മെഷീൻ - 4 പി

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോഫ് റൗണ്ടർ

മാവ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

ക്രോസന്റ് മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ

മൾട്ടി-ഫംഗ്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ

കുഴെച്ച ഡിവൈഡറും റൗണ്ടർ YQ-603

കുഴെച്ച ഡിവൈഡറും റൗണ്ടർ YQ-605